Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı

 

Madde 1.

 

Bu senedin 4. maddesinde isim ve adresleri bulunan kişiler tarafından Vakfın ilk kuruluş varlığı olarak K.T.Vakıflar Bankası 11-301-0000000507 numaralı hesaba 2000 dolar bir meblağ yatırılarak tahsis ve hapsedilmiş ve "Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı" adı ile bir Vakıf kurulmuştur.

 

Madde 2 .  Vakfın Amaçları.

 

1-      Temel insan haklarını, düşünce ve ifade özgürlüğünü, bireylerin ait oldukları toplumsal, kültürel, etnik, dinsel, cinsel ya da siyasal kümelerle bağlantılı hak ve çıkarlarını koruyup savunmak

2-      Adaletsizliğe, ayrımcılığa, dışlanmaya, hukuksuzluğa, insanlık dışılığa ve insan onuruyla bağdaşmayan kötü muamelelere karşı çıkarak bu konularda her türlü girişimi yapmak

3-      Anayasal haklar ve AB Hukuku’ndan doğan haklar konusunda bireyleri bilgilendirmek, insan hakları konusunda aydınlatıcı çalışmalar sürdürmek

4-      Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan bireylerin ve nerede yaşamakta olursa olsun Kıbrıslı Türkler’in haklarını korumak ve savunmak yönünde faaliyet ve girişimlerde bulunmak

5-      İnsan hakları kavramının sınırlarını çağdaş normlar ve Avrupalı değerler doğrultusunda  genişletmek ve güvenceye almak için çalışmak

6-      Basın-yayın, PR, tanıtım kampanyaları, lobi çalışmaları, konferans, seminer, bilimsel toplantılar, davalar dahil her türlü hukuki girişimi desteklemek ve bizzat sürdürmek

7-      İç ve dış temaslar, ziyaretler, yazışmalar, toplantılar yapmak; İnsan haklarının hukuki, sosyal, kültürel, düşünsel, sanatsal, çevre, tıbbi, özürlüler, cinsiyet, çocuk ve aile boyutlarıyla ilgili raporlar hazırlamak, araştırmalar yapmak, ilgili her türlü kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlemek

8-      Kıbrıs’ın her iki tarafındaki ve Kıbrıslı Türklerle ilişkili insan hakkı ihlallerinin takipçisi olmak ve insan haklarını koruyup geliştirmek maksadıyla girişimlerde bulunmak.

 

Madde 3 .  Vakfın Amacına Ulaşmak için Yapabileceği Tasarruflar

 

                   Amaca ulaşmak için Vakfın, yasal sınırlamalara ve şeffaflık ilkelerine bağlı kalmak kaydıyla, miktar ve değeri sınırlanmamış olarak taşınır ve taşınmaz mallara veya her ikisinden müteşekkil her çeşit mal ve mülke ve malvarlığına bağış, vasiyet, sair ölüme bağlı tasarruflar yoluyla veya satın alma, kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, gelirlerini ve karlarını tahsil veya sarfa; Vakfın malvarlığına dahil bir veya birçok defa yatırımda kullanmaya; Vakfın amacına aykırı olmamak koşulu ile mali bağış ve vasiyet veya çeşitli ölüme tasarruflar yoluyla temellük ettiği taşınır veya taşınmaz malları ve paraları idare ve tasarrufa, harcamaya; Vakfın amacına benzer faaliyette bulunan vakıflarla işbirliği yapmaya, yabancı vakıflardan yardım almaya, bu yardımı temin etmek için onlarla anlaşmalar akdetmeye; amacına harcayacağı gelirleri artırmak için gerekli gördüğü yatırımları yapmaya;

Taşınmaz intifa, sükna gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya; mevcut veya vücut bulacak gelirleri ile kuracağı akdi münasebetler için taşınır ve taşınmaz malların rehni dahil her türlü teminatları almaya, muteber banka kefaletlerini kabule,

                 Vakfın gayelerini gerçekleştirmek amacı ile gereğinde borçlanmaya;

                 Vakıf gayesi ile ilgili üretim ve hizmet tesislerini kurmaya, işletmeye, bu saha ile ilgili devlet ve özel kurumların üretim ve hizmet ile ilgili tesislerinin işletmesine katkıda bulunmaya;

                 Velhasıl, vakıf amaçlarından birinin veya tamamının gerçekleştirilmesi için faydalı ve lüzumlu görülen bilcümle teşebbüs, tasarruf, temellük ve sözleşmeleri, işlemleri icraya, izinli ve yetkilidir

 

Madde 4.  Vakfın Mal Varlıkları

 

A-    Vakfın Ek 1’de görülen kurucuları tarafından bu senetle kurulan vakfa kuruluş işlemleriyle birlikte yapılan ve KT Vakıflar Bankası’nda muhafaza altına ivazsız kazandırımlar. Aşağıda adı, soyadı, meslekleri ve adresleri yazılan kişiler, Vakıf kuruluşu için belirtlen meblağı tahsis ve tediye etmiştir.

B-    Üçüncü kişi ve kuruluşlarca Vakfa yapılacak bağışlar ve ölümle bağlı kazandırmalar

C-    Üçüncü kişi ve kuruluşlarca Vakfa yapılacak bağışlar ve ölüme bağlı   kazandırmalar,

D-    Vakıf yayınlarının gelirleri;

E-    Vakıfça satın alınan, yaptırılan, inşa ettirilen her türlü taşınır ve taşınmaz   mallar ile araçların kira ve kullandırılmasından elde edilen gelirler, 

F-     Vakfın gayelerine aykırı düşmemek şartı ile Mütevelli Heyeti'nin uygun  göreceği gelirler,

G-   Vakıf tarafından amaçları doğrultusunda yapılacak yatırımlar, ticari işler ve  çalışmalardan  elde edilecek gelirler,

H-    Vakfın banka faizlerinden ve sahip olduğu ya da olacağı hisse senetlerinden elde edilecek gelirler,

I-       Vakfın proje bazında sağlayacağı finansmanlardan elde edilecek gelirler,

J-      Vakfın amacına uygun genel ya da belirli bir maksada harcanmak üzere yapılan bağışlardan oluşur.

 

 

Madde 5. Vakfın Merkezi

 

            Kıbrıs Türk İnsan Hakları Vakfının yönetim merkezi Lefkoşa’dır. Vakıf gerek gördüğü yerde (yurtiçi ve yurtdışı) şube açabilir. Şube açılmasına Vakfın Mütevelli Heyeti karar verir. Ancak yurt dışında şube açılması Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi’nin onayına tabidir.

 

 

Madde 6.  Vakıf Gelirlerinin Nasıl Kullanılacağı

 

                Vakıf gelirlerinden vakfın idaresi ve malvarlığının idamesi için gerekli bakım ve onarım giderleri düşüldükten sonra geriye kalan net meblağ'ın yüzde yirmibeşi Vakfın güçlendirilmesi için faydalı görülen alanlarda yatırımda bulunmak için tahsis edilecektir. Bakiye yüzde yetmişbeşlik kısmı ise Vakfın amaçları ve Mütevelli Heyeti kararları doğrultusunda kullanılacaktır. Bu amaçlara tahsis edilen gelirlerin tamamı aynı yıl içerisinde kullanılması zorunlu değildir.

 

Madde 7.  Vakfın Organları

 

                A. Vakıf Kurucular Heyeti.

                B. Vakıf Mütevelli Heyeti.

               C. Genel Müdürlük.            

 

 

A.    VAKIF KURUCULAR HEYETİ:

 

                  Vakfın Kurucular Heyeti, Ek 1’de adı ve soyadı yazılı kişilerden teşekkül eder.

                   Kurucular Heyeti, Vakfın kuruluşundan itibaren en geç yedi gün içerisinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak iki yıl süreyle görev yapacak ilk Mütevelli Heyeti'ni seçer.

                Mütevelli heyeti gerek duyarsa, Vakıf Kurucular Heyetini toplantıya çağırabilir. Bu toplantıların amacı Mütevelli heyeti tarafından vakfın faaliyetleri ve programları hakkında Kurucu üyelerin bilgilendirilmesidir. Kurucular heyeti, vakfın çalışmaları ile ilgili tavsiye kararları üretebilir.    

            

                  B. MÜTEVELLİ HEYETİ:

                 

   Mütevelli Heyeti Vakfın idaresi ile yükümlü ve sorumlu, karar, seçim ve denetleme organı olup 9 kişiden oluşur ve görev süresi 2 yıldır. Mütevellilerden birisinin görev süresi içinde iş görmez hale gelmesi veya üyelikten çekilmesi, veya 2(iki) yıllık görev sürelerinin  sonunda heyetin tüm üyelerinin, yerlerine, yine heyet üyeleri her biri ayrı ayrı üçer aday gösterirler. Mütevelli Heyeti üyeleri üç aday gösterme hakkını kullanırlarken kendi kendilerini de aday gösterebilirler. Adaylar arasında gizli oy açık sayım ile seçim yapılır ve en çok oy alan adaylar 2 (iki) yıl süre için seçilir.

                    1 yıl içerisinde mazeretsiz olarak ard arda üç toplantıya veya mazeretli toplam altı toplantıya katılmayan üyenin üyeliği Mütevelli Heyeti'nin kararı ile düşer ve yerine yeni üye seçilir. Mütevelli Heyeti, ilk toplantısında kendi üyeleri arasında 2(iki)  yıl süreyle görev yapacak bir başkan seçer.

                    Mütevelli Heyeti üyelik süresi (2) yıldır ve görev süreleri sonunda yeniden aday olabilirler.

                    Mütevelli Heyeti ayda bir olağan, heyet üyelerinin dördünün veya başkanın yazılı istemi üzerine ise herhangi bir zaman olağanüstü olarak toplanır. Gerek normal ve gerekse olağanüstü toplantıların yeri, günü ve saati üyelere en az iki gün önce duyurulur. Mütevelli Heyetinin toplam üyesinin yarısından bir fazla ile toplantı nisap olur. Toplantıda hazır üye sayısının salt çoğunluğuyla karar verir. Mütevelli Heyeti üyeleri ücret almazlar, ancak Mütevelli Heyeti tarafından zaman zaman tesbit edilecek toplantı huzur hakkı ödeneği alabilirler.

Mütevelli Heyeti, almış oldukları kararları ve mevzuat hükümlerine uygun olarak vakfı idare ve temsil ile görevli ve sorumludur. Vakfın gelir ve giderlerini ve mal varlığını ve Vakfın faaliyetleri ile ilgili hesap, kayıt ve yazışma işlemlerini yerine getirmek amacı ile ve kararları doğrultusunda gerekli görduğu Vakfa bağlı kadrolar ihdas edip bunları  onaylar ve Mütevelli Heyeti’nin kararları doğrultusunda bu kadrolara atamalar yapar.

Bu kadrolara atanan kişilere maaş ve sair haklar Vakıf gelirlerinden sağlanır. Kadrolara atanan kişiler vakfın Mütevelli Heyeti'ne karşı sorumlu olup Vakıf hesapları ve malvarlığının durumu ve Vakıfla ilgili yaptıkları bilumum işler hakkında Mütevelli Heyeti'ne yazılı ve sözlü bilgi vermekle sorumlu olacaklardır. Kadroların azil, atama, işten el çektirme işlemlerinde Vakıf  Mütevelli Heyeti yetkilidir.

 

 

C. Genel Müdürlük:

 

Genel Müdürlük, Vakıf Mütevelli Heyeti’nin hazırlayacağı statüye göre teşekkül eder. Genel Müdür, Mütevelli Heyetine karşı sorumludur. Vakıf Mütevelli Heyeti  toplantılarına katılır, oy kullanamaz.

Genel müdür vakfı, vakıf mütevelli heyeti’nin kararlarına ve genel mevzuata uygun olarak yönetir. Heyetce verilen yetkileri kullanr.

Genel Müdür’ün ve Genel Müdürlük oraganı ile ve bu organın görev, yetki ve sorumlulukları vakıf Mütevelli Heyetince yapılacak bir yönetmenlikle düzenlenir.

 

Madde 8.  Denetçi Seçimi

 

                 Mütevelli Heyeti serbest ve yetkili Muhasip-Murakıp görevi yapan kişi veya müesseseyi denetçi olarak seçer. Bu şekilde seçilen denetçiler en az altı ayda bir Vakfın gelir ve tavsiyelerini bir raporla Mütevelli Heyeti'ne sunar.

 

Madde 9.  Yıllık Bütçe ve Gelirlerin Tahsisi

 

                 Mütevelli Heyeti her takvim yılı için bir bütçe hazırlar. Bu bütçede, gelirlerin ve Vakfa yapılan bağışların tahsis esaslarını ve nisbetlerini, Vakfiye esaslarına göre tesbit eder.

 

Madde 10. Vakıf Varlık ve Kaynaklarının Artırılması

 

                     Mütevelli Heyeti Vakıf faaliyetlerinden elde edilen gelirlerini, Vakıf varlıklarını ve kaynaklarını artırmak amacı ile uygun bulacağı sahalara yatırabilir.

 

 

 

Madde 11. Vakıf Yönetmenliği

 

                  Vakıf Mütevelli Heyeti'nce bu vakfiye ve mevzuat esaslarına göre hazırlanan ve üye tam sayısının 2/3 çoğunluğu ile kabul edilecek bir yönetmelik ile idare ve temsil edilir. Yönetmeliğin görüşülmesinde her maddenin kabülü için üye tam sayısının 2/3 çoğunluğu aranır.

 

Madde 12.  Vakfın Amacını Gerçekleştiremez Hale Gelmesi

 

                  Vakfın herhangi bir sebep ve suretle amacını gerçekleştiremez hale geldiğine dair Mütevelli Heyeti'nin üye tam sayısının 2/3 çoğunluğu ile alacağı kararının sicile tescili için denetleme makamının bu kararı kabulü şarttır. Kabulü halinde Vakfın o tarihteki mevcut varlığı  Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi’ne intikal eder.

 

Madde 13.  Vakıf Senedinin Değiştirilmesi

 

                  Vakıf Mütevelli Heyeti, zorunlu ve uygun gördüğü hallerde üye tam sayısının 2/3 çoğunluğu ile işbu senet hükümlerinde değişiklik yapabilir. Ancak bu değişiklik Fasıl 337, 1955 Evkaf ve Vakıflar Yasasına ve konu ile ilgili yürürlükteki yasalara uygun olarak yapılır.

 

Madde 14.  Denetim

 

İşbu vakıf yasalara göre Vakflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi’nin denetimine tabiidir.

                 

 

 

 

 

Şahitler: 1. …………………………………………………….

 

 

 

2. ……………………………………………………..

 

 

 

 

Tarih:

 

 

Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı  Senedi      EK 1

 

 

 

          

1-      Ahmet Adalıer              Akademisyen                         Lefkoşa    ..................

2-      Eralp Adanır                 TV.Prog.Yap./yönetmen        Girne      ..................

3-      Nahide Akyüzlü           Avukat                                   Lefkoşa    ..................

4-      Tezel Akansoy              Öğretmen                               Girne      ...................

5-      Muharrem Amcazade   Bilgisayar teknisyeni              Lefkoşa    ..................

6-      Pembe Avşaroğlu         İşkadını                                  Lefkoşa    ..................

7-      Bekir Azgın                  Akademisyen                         Lefkoşa    ..................

8-      Hasan Balman              Avukat                                   Lefkoşa    ..................

9-      Nazım Beratlı               Doktor                                    Lefke      ..................

10-  Derviş Besimler            İş Adamı                                Lefkoşa   ..................

11-  Turhan Beydağlı           Turizmci                                 Girne      ...................

12-   Emin Çizenel               Sanatçı                                    Lefkoşa    ..................           

13-  Uğur Dağlı                    Akademisyen                         Mağusa     .................

14-  Ali Dayıoğlu                 Akademisyen                         Lefkoşa    ..................

15-  Özgür Dayıoğlu            Avukat                                   Mağusa     .................

16-  Bülent Dizdarlı             Doktor                                    Lefkoşa    ..................

17-  Süleyman Dolmacı       Avukat                                   Lefkoşa    ..................

18-  Şefika Durduran           Avukat                                   Lefkoşa    ..................

19-  Süleyman Ergüçlü        Gazeteci                                 Lefkoşa    ..................

20-  Tufan Erhürman           Akademisyen                         Mağusa     .................

21-  Emine Erk                     Avukat                                   Lefkoşa    ..................

22-  Ayla Gürel                    Akademisyen                         Lefkoşa    ..................

23-  Oya Gürel                     Gazeteci                                 Lefkoşa    ..................

24-  Mete Hatay                   Akademisyen                         Girne      ...................

25-  Mevhibe B. Hocaoğlu  Öğretmen                               Lefkoşa    ..................

26-  Mehmet İnan                Doktor                                    Mağusa    ..................

27-  Mehmet Kansu             Sanatçı                                    Lefkoşa    ..................

28-  Ülkem Karabiber          Spiker                                     Lefkoşa    ..................

29-  Hakan Kuntay              Diş Hekimi                             Güzelyurt  .................

30-  Gülden P. Küçük          İş Kadını                                Lefkoşa    ..................

31-  Talat Kürşat                  Avukat                                   Lefkoşa    ..................

32-  Fatma G. Lisaniler        Akademisyen                         Mağusa    ..................

33-  Ramiz Manyera            İş Adamı                                Lefkoşa    ..................

34-  Cenk Mutluyakalı         Gazeteci                                 Lefkoşa    ..................

35-  Erdil Nami                    İş Adamı                                Lefkoşa    ..................

36-  Berna Numan               Akademisyen                         Lefkoşa    ..................

37-  Fazilet Özdenefe          Avukat                                   Girne        ..................

38-  Bertan Özerdağ            Avukat                                   Lefkoşa    ..................

39-  Kudret Özersay            Akademisyen                         Mağusa    ..................

40-  Canan Öztoprak           Psikolog                                  Lefkoşa    ..................

41-  Sami Özuslu                 Gazeteci                                 Lefkoşa    ..................

42-  Şua Saraçoğlu               İş Adamı                                Lefkoşa    ..................

43-  Taner Selçuk                 İş Adamı                                Lefkoşa    ..................

44-  Oya Talat                      Biolog                                     Girne        ..................

45-   Fikri Toros                   İş Adamı                                Lefkoşa    ..................

46-  Hürrem Tulga               İş Adamı                                Lefkoşa    ..................

47-  Sıla Usar                       Doktor                                    Lefkoşa    ..................

48-  Hasan Vahip                 Avukat                                   Lefkoşa    ..................

49-  Gülgün Vaiz                 Doktor                                    Lefkoşa    ..................

50-  Yücel Vural                  Akademisyen                         Mağusa    ..................

51-  Metin Yalçın                 İş Adamı                                Lefkoşa    ..................

52-  Mehmet Yaşın              Yazar                                      Lefkoşa    ..................      

53-  Mine Yücel         Akademisyen                        Lefkoşa ......................