KTİHV kimdir?

Kıbrıslı Türkler Nisan 2004’te Güney’de ve Kuzey’de eş zamanlı olarak referanduma sunulan ve kendilerinin onayladığı Annan Planı ile Kıbrıs sorununa kapsamlı çözüm bulunacağına dair oldukça ümitlenmişlerdi. Ne var ki, her iki tarafın da onayını alamayıp başarısızlığa uğrayan plandan sonraki dönemde temel insan hakları sorunlarına eğilmenin yanısıra Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümüne katkı koymak isteyen ve bu çalışmalarda insan haklarının temel unsur olduğuna inanan çeşitli mesleklere mensup 52 Kıbrıslı Türk 2005 Şubatında Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı (KTİHV)’ni kurmuştur. 

Vizyonu

KKTC’nin insan haklarına dayalı demokratik bir hukuk devleti haline gelmesi için çalışmak.

 

Kıbrıs sorununun çözümünden sonra kurulacak yeni ortaklık devletinin insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne dayalı bir devlet olarak örgütlenebilmesi için kuruluş çalışmalarına katkı koymak.

Kıbrıs’ta iki toplumlu , iki kesimli, iki toplumun siyasi eşitliğine dayanan federal bir çözümü teşvik edebilmek için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi(GKRY)’nin Kıbrıslı Türklere yönelik hukuki girişimlerine karşı savunma yapmak ve toplumsal haklar ve bireysel haklar çerçevesinde girişimlerde bulunmak. 

Amaçları

Temel insan haklarını, bireylerin ait oldukları toplumsal, kültürel, etnik, dinsel, cinsel ya da siyasal kümelerle bağlantılı hak ve çıkarlarını koruyup savunmak;

 

Adaletsizliğe, ayrımcılığa, dışlanmaya, hukuksuzluğa, insanlık dışılığa ve insan onuruyla bağdaşmayan kötü muamelelere karşı çıkarak bu konularda her türlü girişimi yapmak;

 

İnsan haklarını güvenceye almak, insan hakları kavramının sınırlarını çağdaş normlar çerçevesinde genişletmek, bireyleri bilgilendirmek ve aydınltıcı çalışmalar yapmak;

 

Basın-yayın, PR, tanıtım kampanyaları, lobi çalışmaları, konferans, seminer, bilimsel toplantılar yapmak, davalar dahil her türlü hukuki girişimi desteklemek ve bizzat sürdürmek;

Kıbrıs’ın her iki tarafındaki ve ilişkili insan hakkı ihlallerinin takipçisi olmak;

 

İç ve dış temaslar, ziyaretler, yazışmalar, toplantılar yapmak; İnsan haklarının hukuki, sosyal, kültürel, düşünsel, sanatsal, çevre, tıbbi, özürlüler, cinsiyet, çocuk ve aile boyutlarıyla ilgili raporlar hazırlamak, araştırmalar yapmak, ilgili her türlü kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlemek 

Çalışmaları

Mayıs 2005’ten itibaren Lefkoşa’daki binasında faaliyet gösteren KTİHV amaçları doğrultusunda kendisine yapılan başvuruları değerlendirmekte ve sonuçlandırılması için gereken takibatı yapmaktadır. Bunun yanı sıra KTİHV İnsan Hakları ve Avrupa Birliği Hukuku alanlarında basında çıkan tüm haberleri derlemekte ve gerekli duyduğu konuları takip ederek yorumunu yapmaktadır. Ayrıca KTİHV, KKTC’deki hukuki gelişmelere ilaveten, gerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) gerekse Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Mahkemeleri tarafından verilen ve insan hakları açısından önem arz eden kararları da yakından takip ederek derlemektedir. İnsan Hakları ve AB Hukuku konularında bireyleri bilgilendirmeyi hedefleyen KTİHV bu konularda bilgilendirme toplantıları düzenlemenin yanı sıra raporlar ve yayınlar hazırlamaktadır.